אורי קראוזה - אגרונום
גינות קרקע וגג

ביצוע סקר עצים ע"י אגרונום

מהו סקר עצים ומדוע הוא נדרש?

סקר עצים לתב"ע (תכנית בניה עירונית) מטרתו  קבלת חוות דעת של פקיד היערות הכולל הסכמה לכריתה או העתקת או שימור עצים בוגרים והוא דורש הכנת נספח עצים בוגרים כנספח להיתר בניה או תוכנית בניין עיר.

שילוב העצים הבוגרים הקיימים בתהליך התכנון המפורט החל הלכה למעשה עם כניסתו לתוקף של תיקון סעיף 89 לחוק התכנון והבנייה בשנת 2009 – עצים בוגרים, מחייב מוסד תכנון לדרוש הצגת רישיון כריתה/העתקה של עצים בוגרים כתנאי מקדים למתן היתר בניה ותוכניות בנין עיר חדשות. החוק מחייב כל מגיש תכנית שבתחומה עצים בוגרים לסמן בתשריט התוכנית את מיקומם, סוגם, קוטרם, גובהם וכמותם של העצים הבוגרים. החוק מגדיר מהו עץ בוגר, ומנחה את מוסד התכנון לבחון את הצורך בשמירה על העצים הבוגרים, תוך שימת דגש על מכלול השיקולים התכנוניים ולאחר היוועצות עם פקיד היערות, כך שעוד בשלב הדיון בתכנית יובא עניינם של העצים הבוגרים כשיקול. 

 

מי מבצע את הסקר?

הסקר מבוצע ע"י אגרונום.

תפקיד האגרונום הינו הכנת סקר עצים, צילום כל עץ בשטח, אפיון נתונים כמו קוטר גזע, גובה, קוטר נוף, הגדרת ערכיות כל עץ על פי מדדים המופיעים בחוק. ריכוז המידע בטבלה מרכזת שתשמש את המתכנן/עורך הבקשה בעבודת התכנון.

 

מה נדרש הלקוח להכין לצורך ביצוע הסקר?

- מפה טופוגרפית של השטח ע"י מודד מוסמך.

- סיור משותף בשטח.

 

מושגי יסוד חשובים להבנת הסקר:

" עץ בוגר"– עץ שגובהו 2 מ' לפחות מעל פני הקרקע וקוטר גזעו, הנמדד בגובה 130 ס"מ מעל פני הקרקע, הוא 10 ס"מ לפחות.

 

  " סך ערכיות העץ"– סכימת ניקוד ערכיות העץ (בין 20-0 נקודות) בהתאם לסך המדדים: מצב בריאותי, תרומה סביבתית, ערך מין העץ, ייחוד העץ, כהגדרתם להלן:

מצב בריאותי של העץ – 5-0 נקודות: 5-מצב בריאותי מעולה ו-0 -מצב בריאותי ירוד.

תרומה סביבתית של העץ – 5-0 נקודות: 5-תרומה סביבתית גבוהה מאוד ו-0 -תרומה סביבתית נמוכה.

ייחוד העץ–5-0 נקודות: 5-בעל ייחוד גבוה ו-0-ללא ייחוד.

ערך מין העץ– 5-0 נקודות:5-ערך מין גבוה ו-0-ערך מין נמוך.

 

אתם מוזמנים לפנות אלי, בצור קשר, לצורך קבלת הצעה לביצוע סקר העצים.

 

לאזור התוכן הראשי
פתיחת סרגל נגישות